ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

Τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα «Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος» εἶναι ἕνα σύγχρονο κτιριακὸ συγκρότημα, κτισμένο στὸν ἠμιορεινὸ οἰκισμὸ Ζόγκα Ἑλληνικοῦ, ἐπαρχίας Ἄργους, Νομοῦ Ἀργολίδος.

Τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα εἶναι κτισμένο σὲ ὑψόμετρο 350 μ. καὶ εὑρίσκεται μέσα σʼ ἕνα ὡραιότατο τοπίο κατάφυτο ἀπὸ ἐλαιόδενδρα. Ἀπέχει ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Ἄργους 13 χιλιόμετρα καὶ ἀπὸ τὸ Κεφαλάρι τοῦ Ἄργους 7 χιλιόμετρα. Ἡ πρόσβασή του εἶναι ἄνετη.

Πρόκειται γιὰ ἕνα τοπίο ἐξαιρετικοῦ φυσικοῦ κάλλους, ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσει μία μοναδικὴ πανοραμικὴ θέα. Χαίρεσαι τοὺς ἀνοικτοὺς ὁρίζοντες τριγύρω σου καὶ μὲ ἀκόρεστη διάθεση ψυχῆς κάθεσαι καὶ ἀγναντεύεις τὸ Ναύπλιο, τὸν καταπράσινο Ἀργολικὸ Κάμπο καὶ τὴν ὄμορφη θάλασσα τοῦ Ἀργολικοῦ Κόλπου.

ΕΥΔΙΟΣ ΛΙΜΗΝ

 

Ἐδῶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου ἠρεμεῖ ἀπόλυτα καὶ ὠθεῖται εὐχάριστα στὴν μυστικὴ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἰδανικὸς τόπος προσευχῆς καὶ περισυλλογῆς. Ἡ ψυχὴ τοῦ εὐλαβοῦς προσκυνητοῦ βρίσκει ὁμολογουμένως ἀληθινὴ ἀγαλλίαση καὶ θεϊκὴ παραμυθία.

Γιὰ τὸν σημερινὸ κοπιῶντα καὶ πεφορτισμένο ἄνθρωπο γίνεται εὔδιο λιμάνι σωτηρίας, τόπος πνευματικῆς ἀναπαύσεως καὶ ψυχικῆς ἀνατάσεως.

Mέσα στὴν ἀπόλυτη ἡσυχία ποὺ κυριαρχεῖ γύρω σου, συναντὰς τὸν Θεὸ καὶ τὸν χαμένο ἑαυτό σου· νοιώθεις ὅτι βρίσκεσαι σε ἐπίγειο Παράδεισο καὶ συγχρόνως ἀνακαλύπτεις τὸν ἀληθινὸ Παράδεισο, τὸν Χριστό, μέσα σου· νοιώθεις ἔντονα τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ ἀγγίζῃ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή σου.

1#ΧΩΡΟΣ

 

Τὸ ὅλον ἱερὸ συγκρότημα περιλαμβάνει: περι­καλ­λέ­στα­τον κεντρικὸν ναὸν ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, παρεκ­κλήσιον Ἁγίου ἀποστόλου Παύλου καὶ τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας, μικρὸ προσκυνητάριο ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, κωδωνοστάσιο, ὡραιοτάτη «φιά­λη», δύο «κιόσκια», δύο συντριβάνια, ἀρχονταρίκιον (αἴθουσα ὑποδοχῆς), ἐξαίρετο ξενῶνα (88 κλινῶν), εὐρύχωρη καὶ καλαίσθητη τραπεζαρία (ἑστιάσεως 150 ἀτόμων), συνεδριακὸ κέντρο 360 καθισμάτων μετὰ προθαλάμου, κυλικείου και γραφείου, λαογραφικὸν μουσεῖον. ἀποθηκευτικοὺς καὶ ἄλλους βοηθητικοὺς χώρους, μέγα ὑπαίθριον χῶρον σταθμεύσεως αὐτοκινήτων.

Ἀργότερα στὸν ἴδιο χῶρο ἀνηγέρθη ἐπιπλέον ἕνας ἐπίσημος ξενώνας, ὁ ὁποῖος συμπεριλαμβάνει 5 δίκλινα καὶ 1 μονόκλινο, κουζίνα, τραπεζαρία καὶ ἀρχονταρίκι (καθιστικό). Παραπλεύρως τοῦ νέου ξενώνος ἀνηγέρθη συγχρόνως παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων. Λίγο ἀργότερα πλησίον καὶ διτικὰ τοῦ ξενώνος ἀνηγέρθη παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τῆς Γεννέσεως τῆς Θεοτόκου μὲ ἕνα μικρὸ ἀρχονταρίκι.

Τὸ 2016 θεμελιώθηκε, πλησίον τοῦ Συνεδριακοῦ κέντρου, ἄλλο περικαλλέστατο παρεκκλήσιο πρὸς τιμὴν τῶν συγχρώνων ὁσίων πατέρων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου τῶν Ἁγιορειτῶν. Τὰ ἐγκαίνιά του ἐτελέσθησαν παρὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου τῇ 21 Ἀπριλίου 2018.

ΚΤΗΤΩΡ

 

Κτήτωρ καὶ ψυχὴ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος εἶναι ὁ ἁγιορείτης ἱερομόναχος Ἰγνάτιος, ἀδελφὸς τῆς ἐν Ἄθῳ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου.

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1#ΙΔΡΥΣΙΣ

 

Τὸ ὅλον ἱερὸ συγκρότημα ἐκτίσθη σταδιακά. Ὁ  ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Γρηγοριάτης, καταγόμενος ἀπὸ τὸν παρακείμενο μικρὸ καὶ ἀραιοκατοικημένο οἰκισμὸ Ζόγκα Ἄργους, ξεκίνησε τὴν ἀνέγερση τοῦ κεντρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὴν γενέτειρά του προκειμένου νὰ ἐξ­υπ­ηρετη­θοῦν οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἀνάγκες τῶν συγχωριανῶν του, οἱ ὁποῖοι μάλιστα καὶ βοήθησαν στὸ ἀρχικὸ στάδιο ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τόσο με τὰ πενιχρὰ οἰκονομικά τους, ὅσο καὶ μὲ προσωπική τους ἐργασία.

Ἀκολούθως καὶ μέχρι τῆς περατώσεως τοῦ ὅλου Ἱεροῦ Συγκροτήματος, τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς δαπάνης τοῦ ἔργου, ἀνέλαβε καὶ ἐκάλυψε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ π. Ἰγνά­τιος, ἀποκλειστικὰ ἀπὸ δωρεὲς φίλων καὶ πνευματικῶν του τέκνων κυρίως ἀπὸ Θεσσαλονίκη καὶ Ἀθήνα.

1#ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

 

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θεμελιώθηκε κατὰ τὸ ἔτος 1983 ἀπὸ τὸν τότε μητροπολίτη Ἀργολίδος κ. Χρυσόστομο Βʹ καὶ τιμᾶται ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου του Θεοφόρου. Τὰ ἱερὰ ἐγκαίνιά του ἐτέλεσε κατὰ τὸ ἔτος 1986 ὁ νέος μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Ιάκωβος Β´.

1#ΞΕΝΩΝΑΣ

 

Μετὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου, ὁ ἐν λόγῳ Ἱερομόναχος προχώρησε στὴν ἀνέγερση τοῦ ὡραιοτάτου ξενῶνος γιὰ τὴν φιλοξενία τῶν πολλῶν εὐλαβῶν δωρητῶν καὶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος.

1#ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

Γιὰ τὴν μεγαλύτερη ἀξιοποίηση τοῦ προϋπάρχοντος ἔργου καθὼς καὶ γιὰ τὴν εὐρύτερη ἐκκλησιαστική, κοινωνικὴ καὶ πολιτιστικὴ προσφορά του  πρὸς τὴν Ἁγία Ἐκκλησία καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν μας, προχώρησε, σὲ τελευταῖο στάδιο, καὶ στὴν ἀνέγερση τοῦ ὄντος μεγαλοπρεποῦς Συνεδριακοῦ Κέντρου, τοῦ ὁποίου τὰ ἐγκαί­νια ἔγιναν ἐπίσημα στὶς 30 Ἀπριλίου, τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003, ὑπὸ τοῦ οἰκείου μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Ιακώβου Β´, παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ πλήθους κόσμου.

1#ΠΡΩΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

 

Ἂς σημειωθῇ ὅτι τὸ πρῶτο Συνέδριο (ἡμερίδα) ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ ἐν λόγῳ Ἱερὸ Προσκύνημα ἦταν αὐτὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν αἰγίδα μάλιστα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου καὶ μὲ θέμα τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση. Ἐπίσης, στὸ αὐτὸ Ἱερὸ Προσκύνημα διεξήχθη, μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, ἀπὸ 14 ἕως 19 Ἰουλίου 2003 ἡ «18η Συνάντηση γνωριμίας καὶ ἐπικοινωνίας» τοῦ Νεανικοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Ὁμίλου Σύρου, μὲ κεντρικὸ θέμα τῶν εἰσηγήσεων καὶ συζητήσεων «Ἱερωσύνη: Μαρτύριο καὶ Μαρτυρία». Ἡ ἐν λόγῳ «Συνάντηση» πραγ­μα­τοποιήθηκε μὲ τὴν παρουσία, ἐναρκτήριο ὁμιλία καὶ συμμετοχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστοδούλου, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ἀργολίδος κ. Ἰακώ­βου καὶ ἐπίσης τὴν παρουσία καὶ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας καὶ Ἀπο­κορώ­νου κ. Εἰρηναίου.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

Σχεδὸν ταυτόχρονα ἀνηγέρθη τὸ περικαλλέστατο παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου καὶ τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας, πρὸς τιμὴν τοῦ μεγάλου Δωρητοῦ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, Θεσ­σαλο­νι­κέα κ. Παῦλο Λαδένη καὶ τῆς Ἱερᾶς Mονῆς Γρηγορίου, ὅπου ἰδιαιτέρως πανηγυρίζεται ἡ μνήμη τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας.

Παραπλεύρως τοῦ νέου ξενώνος ἀνηγέρθη παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πλησίον καὶ διτικὰ τοῦ ξενώνος ἀνηγέρθη παρεκκλήσιον πρὸς τιμὴν τῆς Γεννέσεως τῆς Θεοτόκου.

Τὸ 2016 θεμελιώθηκε, πλησίον τοῦ Συνεδριακοῦ κέντρου, ἄλλο περικαλλέστατο παρεκκλήσιο πρὸς τιμὴν τῶν συγχρώνων ὁσίων πατέρων Πορφυρίου καὶ Παϊσίου τῶν Ἁγιορειτῶν. Τὰ ἐγκαίνιά του ἐτελέσθησαν παρὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου τῇ 21 Ἀπριλίου 2018.

1#ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Το Ἱερὸ Συγκρότημα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου ἐκκλησιαστικὰ ἀνήκει στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀργολίδος. Ἀναγνωρίστηκε ἐπίσημα ὡς Ἱερὸν Προσκύνημα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ, μὲ βάση τὸν ὑπʼ ἀριθμὸν 129/1999 κανονισμό, δημοσιευθέντα στὸ ὑπʼ ἀριθμὸν 228 φύλλο τῆς Ἐφημερίδας τῆς Κυβερνήσεως τῆς 3 Νοεμβρίου 1999, διοικεῖται ἀπὸ ἐπταμελῆ Δια­χειρι­στικὴ Ἐπιτροπὴ μὲ πρόεδρο τὸν ἑκάστοτε οἰκεῖο Μητροπολίτη.

1#ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

 

⛪ Στὸ ἐν λόγῳ Ἱερὸ Προσκύνημα τελοῦνται κατʼ ἔτος οἱ ἀκόλουθες ἐκκλησιαστικὲς πανηγύρεις:

1#ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

 

⛪ 20 Δεκεμβρίου· μνήμη ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου (κυρία πανήγυρις).

1#ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

 

α) 29 Ἰανουαρίου· μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

β) 29 Ἰουνίου· μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου

γ) 17 Ἰουλίου· μνήμη τῆς ἁγίας Μαρίνας

δ) 26 Σεπτεμβρίου· μνήμη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

ε) 29 Ὀκτωβρίου· μνήμη τῆς ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας

1#ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

 

⛪ Ὡσαύτως ὁ δραστήριος Σύλλογος Ποντίων Ἀργολίδος ἔχει καθιερώσει νὰ τιμᾷ πανηγυρικὰ κατʼ ἔτος στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου:

α) τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (Παναγίας Σουμελά) κατὰ τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς ἐν λόγῳ ἑορτῆς

β) τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Εὐγενίου, προστάτου τῶν Ποντίων, 21 Ἰανουαρίου.

1#ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

 

Τόσο τὸ Συνεδριακό του Κέντρο, ὅσο καὶ ὅλο τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα στὸ σύνολό του, μὲ τὴν ἀρίστη ὑποδομή του, προσφέρεται καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίηση σοβαρῶν ἐκδηλώσεων καὶ Συνεδρίων ὑψηλοῦ ἐπιπέδου.

Ἡ ἀνάδειξη καὶ ἡ ἀξιοποίηση αὐτοῦ τοῦ λαμπροῦ ἔργου ἐναπόκειται στὴν δραστηριοποίηση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος καὶ γενικώτερα στὴν ἔμπρακτη ὑποστήριξή του τόσο ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅσο καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Ἀρχῶν καὶ Φορέων τοῦ Τόπου.

1#ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 

Γιὰ τὴν ἄρτια λειτουργία καὶ τὴν συντήρηση τοῦ ὅλου Ἰεροῦ Συγκροτήματος ἀναμφιβόλως ἀπαιτοῦνται μεγάλα ποσά. Τὸ ἴδιο τὸ Ἱερὸ Προσκύνημα οὐδένα οἰκονομικὸ πόρο διαθέτει καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ συνδρομὴ τῶν δυναμένων καὶ μάλιστα τῶν ἐπιθυμούντων νὰ τὸ χρησιμοποιήσουν κρίνεται πολύτιμη ὅσο καὶ ἀναγκαία.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ περισσότερες πληροφορίες μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν στὰ τηλέφωνα: τοῦ Ἱεροῦ Προσ­κυνή­ματος 6973382573 ,  275.108.6016, τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως 275.202.7328 ἢ στὸ κινητὸ τηλέφωνο 6973382573 Ιωάννης Τζαβέλας, μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ 30/4/2003
Πατρός Ιγνατίου

⭐⭐⭐⭐⭐

ΟΜΙΛΙΑ 16/4/2018
Κορναράκη

⭐⭐⭐⭐⭐

Γερόντισσα Θεολογία

⭐⭐⭐⭐⭐

ΟΜΙΛΙΑ πατρός Μάξιμου

⭐⭐⭐⭐⭐

ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ - ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ Πατρός Μάξιμου - 30/4/2023

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΖΙ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ

Κλείστε τώρα θέση για τον Σεπτέμβριο

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

Scroll to Top